Untitled Documentmaandag 06 juni 2011 - Leg kettingbrieven aan de ketting


Geachte Minister van Jusititie                                                                                            OPEN BRIEF

Beste Stefaan

 

Zeer regelmatig worden e-mailgebruikers gekonfronteerd met kettingmails waarin getracht wordt om met leugens de publieke opinie te beïnvloeden (zie bijlage en mails onderaan) of om misbruik te maken van de goedgelovigheid en sociaalvoelendheid van burgers. Er zijn mails waarin opgeroepen wordt om een bedrag te storten of kaartjes te sturen naar gehandicapte of erg zieke kinderen die niet bestaan, met viruswaarschuwingen die dienen om mailadressen te verzamelen, de Ivorianen en Nigerianen die een 'gelukkige' zoeken om samen met hem hun enorme erfenis te gelde te kunnen maken, de 'verliefde' Russische meisjes en Nigeriaanse mannen die naïeve slachtoffers zoeken die geld willen storten om 'hun toekomst' te kunnen regelen, de opiniemails waar mensen opgezet worden tegen vreemdelingen, ...

 

De impact van kettingmails op de publieke opinie mag niet onderschat worden. Ze worden steeds geloofwaardiger opgesteld en bereiken een massa mensen. Ze lijken zeer doorzichtig maar toch maken ze slachtoffers en leiden ze soms tot menselijke drama's, meestal bij mensen die het zo al zeer moeilijk hebben in de maatschappij. Slechts enkelen zullen navraag doen naar de betrouwbaarheid van dergelijke mails. Het antwoord/de waarheid komt dan ook enkel bij deze mensen terecht. De valse mails blijven hun eigen leventje leiden, op zoek naar andere goedgelovige slachtoffers.

 

Om aan dit probleem een antwoord te bieden en het voor iedereen gemakkelijk te maken om de geloofwaardigheid van een kettingmail na te zien verzoek ik u om het initiatief te nemen om een website te laten opzetten waar kettingbrieven op worden gepubliceerd, samen met een controleverslag waaruit de geloofwaardigheid van de mail blijkt. Klopt de inhoud, kloppen de namen, zijn deze personen op de hoogte van het bestaan van de mail, ...?

 

Het kan mensen helpen om zich gemakkelijk en beter te informeren, het ontlast de diensten die nu de mails beantwoorden waarin navraag naar de geloofwaardigheid wordt gedaan en het laat toe om veel meer mensen te bereiken met het antwoord op deze vragen. Ik hoop dan ook, mijnheer de minister, dat u op mijn vraag wil ingaan. De domeinen www.kettingbrief.be en www.chainedelettres.be zijn nog vrij ...

 

CC aan fractieleider Servais Verherstraeten en Raf Terwingen als CD&V-kamerleden in de commissie justitie.

 

 

Met vriendelijke groet

 

Luc Peetermans

Burgemeester

Kerkstraat 1

2230 Herselt

014/ 53 98 31

0495/ 38 59 64

burgemeester@herselt.be

www.herselt.be

www.lucpeetermans.eu


Van:Jenne Johan [Johan.Jenne@ibz.fgov.be]
Verzonden: maandag 6 juni 2011 10:44
Aan: PEETERMANS Luc
Onderwerp: FW: Doorst.: Fwd: FW: Slikken na lezen " ZEKER LEZEN !"

Mijnheer de Burgemeester,

 

 

De minister heeft uw bericht met kettingmail goed ontvangen.

 

Ik kan in dit verband het volgende te stellen:

 

Reeds in augustus 2008 nam de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken kennis van het feit dat een e-mail met een racistische inhoud werd verspreid die de naam en de coördinaten bevat van een medewerker van de Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken. De betrokken medewerker werd hierover gehoord, doch hij ontkende met klem de auteur of de verspreider te zijn van deze e-mail en hij beweerde het slachtoffer te zijn van computercriminaliteit. Betrokkene heeft dan ook in persoonlijke naam bij de politie een klacht tegen onbekenden ingediend.

 

Tevens dienen wij vast te stellen dat de kettingmail die aanvankelijk circuleerde nadien nog meermaals werd gemanipuleerd.

 

De FOD Binnenlandse Zaken distantieert zich volledig van de inhoud van deze kettingmail die uit Frankrijk afkomstig blijkt te zijn en die in geen geval betrekking heeft op de Belgische situatie. Niettemin wordt door de verspreiding van deze e-mail het imago van de FOD Binnenlandse Zaken geschaad.

 

Wij hebben dan ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) verzocht de nodige acties te ondernemen ten einde de verspreiding van deze racistische boodschap met vermelding van de coördinaten van de betrokken medewerker en van de FOD Binnenlandse Zaken te doen ophouden.

 

Hierop heeft het CGKR bij het Parket een klacht neergelegd tegen de maker(s) van deze kettingmail, vermits deze duidelijk valt onder de strafbepaling van de Antiracismewet en omdat de impact van dergelijke haatmails niet mag worden onderschat.

 

Bovendien vraagt het CGKR uitdrukkelijk dat de ontvangers van deze mail deze niet verder doorsturen. Het voorstellen van vreemdelingen als profiteurs die uitsluitend belust zijn op de vrijgevigheid van ons sociaal stelsel en het gebruik van de zondebok argumentatie wordt omschreven als aanzet tot haat, discriminatie of geweld conform artikel 20 van de wet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007). Deze kettingmail valt duidelijk onder deze bepaling.

 

Hierbij benadrukt het CGKR dat op 16 december 2005 door de correctionele rechtbank van Antwerpen personen werden veroordeeld tot een effectieve geldboete wegens het verspreiden van een racistische tekst via e-mail. Het CGKR kondigt trouwens een mediacommunicatie aan waarbij zal worden gewezen op de gevolgen en de gevaren van het verspreiden van deze en andere racistische kettingmails.

 

In het jaarverslag 2008 van het CGKR wordt trouwens expliciet verwezen naar deze kettingmail.

 

Tevens verwijs ik naar het bijgevoegde bericht hierover op de website www.kifkif.be.

 

Ik kan u ten slotte verzekeren dat er ook bij de FOD Binnenlandse Zaken deontologische regels in acht dienen genomen te worden bij het gebruik van professionele mail.

 

 

Vriendelijke groeten,

 

 

Johan Jenné

Kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken 

Cabinet de la Ministre de l'Intérieur

Annemie Turtelboom

Wetstraat 2/Rue de la Loi 2

1000 Brussel/Bruxelles

 


Van:PEETERMANS Luc [mailto:luc.peetermans@herselt.be]
Verzonden: woensdag 1 juni 2011 15:36
Aan: Min.Annemie.Turtelboom
CC: risse@telenet.be
Onderwerp: FW: Doorst.: Fwd: FW: Slikken na lezen " ZEKER LEZEN !"

 

Mevrouw de minister

Beste Annemie

 

Ik kreeg onderstaande kettingmail toe en twijfel aan de correctheid ervan. Kloppen de inhoud en de gegevens van de ondertekenaar, Eric De Vos, werknemer van Binnenlandse Zaken?

 

Dergelijke kettingmails beïnvloeden de publieke opinie enorm. Als de inhoud klopt zal u dat om privacyredenen niet kunnen bevestigen. Is een dergelijk scenario mogelijk in België?

 

Dank bij voorbaat voor uw antwoord.

 

Met vriendelijke groet

 

Luc Peetermans

Burgemeester
Kerkstraat 1

2230 Herselt

Tel: 014 53 98 31

burgemeester@herselt.be

www.herselt.be

www.lucpeetermans.eu