Untitled Documentvrijdag 12 maart 2010 - Antwoord op vragen bij wetsvoorstel 70/90


Mevrouw, mijnheer

 

Mijn wetsvoorstel om de snelheidsbeperking buiten de bebouwde kom op te delen in 70km/u op de binnenwegen (wegen die NIET door belijning zijn opgedeeld in 2 rijrichtingen) en 90km/u (wegen die door belijning zijn opgedeeld in 2 rijrichtingen) kreeg veel weerklank in de pers. Als gevolg daarvan kreeg ik enorm veel reacties. Deze heb ik eerst allemaal doorgenomen alvorens ze te beantwoorden.

 

Uit de reacties blijkt duidelijk dat velen het voorstel verkeerd begrepen hebben. Met dit schrijven tracht ik mijn voorstel te verduidelijken en een zo volledig mogelijk antwoord te geven op de verkregen opmerkingen. De opmerkingen zullen mij ook van dienste zijn bij de verdere bespreking van mijn wetsvoorstel en eventueel volgende. Ik dank alvast iedereen voor de toegestuurde reacties.

 

 

1) Actuele situatie

- de autosnelwegen en de wegen die in vier of meer rijstroken verdeeld zijn waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en op een andere manier van elkaar gescheiden zijn dan door wegmarkeringen. Op deze wegen geldt een maximumsnelheid van 120 km/u.

 

- op alle andere openbare wegen buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 90 km/u.

 

De wegcode is een federale materie. Gewesten en gemeentebesturen kunnen steeds lagere snelheden opleggen d.m.v. snelheidszones of het gebruik van de borden C43 (rond bord met rode rand met centraal de toegelaten snelheid). Dit wordt in Vlaanderen zeer veel toegepast en leidt tot een overvloed aan snelheidsbeperkende borden en een gebrek aan eenheid in snelheidsbeleid.
 

2) Mijn voorstel

Met mijn voorstel pleit ik buiten de bebouwde kom voor vlotter verkeer op de bredere gewest- of verbindingswegen en meer veiligheid op de smallere binnenwegen. De bijzonder simpele en duidelijke wijze waarop het onderscheid kan worden gemaakt tussen deze 2 categorieën maakt dit voorstel zo aantrekkelijk: het feit dat de weg al dan niet door belijning is opgedeeld.

 

 

Dit voorstel is snel uitvoerbaar en kostenbesparend. Gemeenten en gewesten blijven de mogelijkheid hebben om strengere normen op te leggen. Door deze logische snelheidsregeling zal de behoefte hiertoe echter sterk verminderen.

 

In bijlage vindt u afschrift van mijn wetsvoorstel.

 

3) Stevaert in de fout

Het is de verdienste van gewezen minister Steve Stevaert de verkeersveiligheid grondig te hebben verbeterd. Het was echter fout de toegelaten snelheid op gewestwegen ineens te verlagen naar 70km/u in een tijdperk dat er amper snelheidscontroles waren op de bestaande snelheidsbeperking van 90km/u. De ongevallen werden meestal veroorzaakt door bestuurders die de bestaande regels ernstig overtraden.

 

Terwijl bleef op de gemeentelijke binnenwegen de 90km/u behouden. De omgekeerde wereld natuurlijk. Bewoners van binnenwegen vroegen om ook in hun straat de toegelaten snelheid te beperken. Steeds meer gemeenten gaan ondertussen over tot een algemene zone-70 omdat dit de goedkoopste oplossing is en aan alle bewoners hun wensen tegemoet komt. Op vele gewest- en verbindingswegen is een maximum van 90km/u echter perfect verantwoord. Heel wat bestuurders ergeren zich dan ook terecht aan het overdreven beperken van de toegelaten snelheid.

 

4) Waarom niet overal 80km/u?

Ook een 80/60 regeling i.p.v. 90/70 zoals in mijn voorstel ben ik zeer genegen. Een eenvormig snelheidsbeleid is niet zo vanzelfsprekend in een land dat zo gevarieerd is. In Vlaanderen komt er veel lintbebouwing voor en zijn de afstanden tot winkels en voorzieningen kleiner dan in Wallonië. De verwachting is dat 90/70 veel meer kans op slagen maakt in het parlement.

 

5) Waarom niet overal 70km/u?

Hier ben ik zelf geen voorstander van omwille van de hierboven reeds aangehaalde redenen. In het federaal parlement werd dergelijk voorstel reeds enkele malen afgewezen (gelukkig). Velen hadden mijn voorstel verkeerd begrepen als zijnde een voorstel om overal de snelheid te beperken tot 70km/u. Het was pijnlijk maar zeer interessant om te zien tot hoeveel kwade reacties dit leidde. De Vlaamse regering kan hier maar best rekening mee houden als ze zou overwegen om een zone-70 in Vlaanderen in te voeren. Als mijn wetsvoorstel wordt aangenomen is dat misschien niet meer aan de orde.

 

6) Bijlage: Integrale weergave van mijn wetsontwerp:

 


 


WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG STREKKENDE DE AANPASSING VAN HETSNELHEIDSREGIME OP WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM


 


Ingediend door de heer Luc Peetermans


 


 


Toelichting

 


 
 
Dames en Heren,
 

 


Artikel 11.2 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer specificeert twee categorieën van wegen buiten de bebouwde kom.
 
Ten eerste, de autosnelwegen en de wegen die in vier of meer rijstroken verdeeld zijn waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en op een andere manier van elkaar gescheiden zijn dan door wegmarkeringen. Op deze wegen geldt een maximumsnelheid van 120 km/u.
 
Ten tweede, alle andere openbare wegen. Daar geldt een maximumsnelheid van 90 km/u. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen bredere gewest- of verbindingswegen en smallere binnenwegen.
 
Dit wetsvoorstel wil de verkeersveiligheid verhogen en bijdragen tot een duidelijk en geloofwaardig snelheidsbeleid. Enerzijds willen we de wegen waar een maximumsnelheid van 90 km/u geldt terugbrengen tot die wegen die bestaan uit 2 of meer rijstroken.
 
Op de andere openbare wegen buiten de bebouwde kom zal voortaan een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden. Onder deze categorie zullen landwegen en gemeentelijke wegen vallen waar nu 90 km/u geldt maar waar 70 km/u logischer en meer verantwoord is.
 
Het aanpassen van de wegcode op die manier zorgt voor eenvormigheid over heel het land terwijl heel wat verkeersborden en reglementen overbodig worden. De toegelaten snelheid is zonder verkeersborden ‘leesbaar’ op het wegdek, behoudens de uitzonderingen die lagere snelheidsbeperkingen doen gelden op basis van het verkeersbord C43. Een verbetering die bovendien kostenbesparend is.
 
Dit voorstel zorgt voor een logisch snelheidsbeleid: de snelheid gaat in opgaande lijn van 50km/u in de centra, 70km/u op binnenwegen, 90km/u op de verbindings- en gewestwegen en 120km/u op auto(snel)wegen. Een bestuurder die een bepaalde snelheidslimiet als logisch aanvaardt zal bovendien meer geneigd zijn die te respecteren.
 
Op heel wat gewest- en verbindingswegen werd de maximumsnelheid al teruggebracht tot 70 km/u door middel van een verkeersbord C43. Dit leidt tot een bos aan verkeersborden op deze wegen. Het is logisch dat de bevolking vraagt dat er op de binnenwegen niet harder mag gereden worden dan op de grotere wegen die daarvoor beter zijn uitgerust. Om de hele gemeente niet te hoeven volplanten met verkeersborden wordt er daarom soms voor gekozen om de wegen op het gehele grondgebied buiten de bebouwde kom in te richten tot één grote zone-70. Artikel 65.5.10 van de hierboven aangehaalde wegcode maakt zulks mogelijk.
 
Al deze elementen maken dat het vaak bijzonder moeilijk te weten is welke snelheidslimiet op een bepaalde plaats geldt. Het gebrek aan logica, eenvormigheid en leesbaarheid van de weg leidt tot verwarring en ergernis. Het maakt dat snelheidslimieten vaak niet gerespecteerd worden. Dit voorstel tracht hieraan te verhelpen. 


Wetsvoorstel
 


Artikel 1


 
Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
 
 


Artikel 2


 
Artikel 11.2 2° van Titel II van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt gewijzigd als volgt:


“2° tot 90 km per uur :
b)   Op de openbare wegen verdeeld in twee of meer rijstroken waarvan er ten minste 1 bestemd is voor iedere rijrichting.
De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing;”


 
Artikel 3


 
Aan artikel 11.2 van dezelfde wet wordt een 3° toegevoegd, luidend:


“3° tot 70 km per uur :
-   Op de andere openbare wegen.
De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing;”


 
Artikel 4


 
Deze wet treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
 
                                                                           
 
 

 

 

 

Luc Peetermans