Untitled Documentwoensdag 24 februari 2010 - Wetsvoorstel voor eenvormig snelheidsbeleid (70/90)


 


WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG STREKKENDE DE AANPASSING VAN HETSNELHEIDSREGIME OP WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM


 


Ingediend door de heer Luc Peetermans


 


 


Toelichting

 


 
 
Dames en Heren,
 

 


Artikel 11.2 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer specificeert twee categorieën van wegen buiten de bebouwde kom.
 
Ten eerste, de autosnelwegen en de wegen die in vier of meer rijstroken verdeeld zijn waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en op een andere manier van elkaar gescheiden zijn dan door wegmarkeringen. Op deze wegen geldt een maximumsnelheid van 120 km/u.
 
Ten tweede, alle andere openbare wegen. Daar geldt een maximumsnelheid van 90 km/u. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen bredere gewest- of verbindingswegen en smallere binnenwegen.
 
Dit wetsvoorstel wil de verkeersveiligheid verhogen en bijdragen tot een duidelijk en geloofwaardig snelheidsbeleid. Enerzijds willen we de wegen waar een maximumsnelheid van 90 km/u geldt terugbrengen tot die wegen die bestaan uit 2 of meer rijstroken.
 
Op de andere openbare wegen buiten de bebouwde kom zal voortaan een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden. Onder deze categorie zullen landwegen en gemeentelijke wegen vallen waar nu 90 km/u geldt maar waar 70 km/u logischer en meer verantwoord is.
 
Het aanpassen van de wegcode op die manier zorgt voor eenvormigheid over heel het land terwijl heel wat verkeersborden en reglementen overbodig worden. De toegelaten snelheid is zonder verkeersborden ‘leesbaar’ op het wegdek, behoudens de uitzonderingen die lagere snelheidsbeperkingen doen gelden op basis van het verkeersbord C43. Een verbetering die bovendien kostenbesparend is.
 
Dit voorstel zorgt voor een logisch snelheidsbeleid: de snelheid gaat in opgaande lijn van 50km/u in de centra, 70km/u op binnenwegen, 90km/u op de verbindings- en gewestwegen en 120km/u op auto(snel)wegen. Een bestuurder die een bepaalde snelheidslimiet als logisch aanvaardt zal bovendien meer geneigd zijn die te respecteren.
 
Op heel wat gewest- en verbindingswegen werd de maximumsnelheid al teruggebracht tot 70 km/u door middel van een verkeersbord C43. Dit leidt tot een bos aan verkeersborden op deze wegen. Het is logisch dat de bevolking vraagt dat er op de binnenwegen niet harder mag gereden worden dan op de grotere wegen die daarvoor beter zijn uitgerust. Om de hele gemeente niet te hoeven volplanten met verkeersborden wordt er daarom soms voor gekozen om de wegen op het gehele grondgebied buiten de bebouwde kom in te richten tot één grote zone-70. Artikel 65.5.10 van de hierboven aangehaalde wegcode maakt zulks mogelijk.
 
Al deze elementen maken dat het vaak bijzonder moeilijk te weten is welke snelheidslimiet op een bepaalde plaats geldt. Het gebrek aan logica, eenvormigheid en leesbaarheid van de weg leidt tot verwarring en ergernis. Het maakt dat snelheidslimieten vaak niet gerespecteerd worden. Dit voorstel tracht hieraan te verhelpen. 


Wetsvoorstel
 


Artikel 1


 
Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
 
 


Artikel 2


 
Artikel 11.2 2° van Titel II van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt gewijzigd als volgt:


“2° tot 90 km per uur :
b)   Op de openbare wegen verdeeld in twee of meer rijstroken waarvan er ten minste 1 bestemd is voor iedere rijrichting.
De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing;”


 
Artikel 3


 
Aan artikel 11.2 van dezelfde wet wordt een 3° toegevoegd, luidend:


“3° tot 70 km per uur :
-   Op de andere openbare wegen.
De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing;”


 
Artikel 4


 
Deze wet treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
 
                                                                           
 
 

 

 

 

Luc Peetermans