Untitled Documentzaterdag 19 februari 2005 - 80 km per uur i.p.v. 90 en 70 / deel 2


80 km per uur i.p.v. 90 en 70 / deel 2

 

 

Mijn vrije tribune van 10/2/2005 maakte heel wat reacties los. Op 5 maart zal de problematiek van de snelheidsbeperkingen in België en Vlaanderen en in het bijzonder het signaleren ervan besproken worden op de Kempische Konferentie van Burgemeesters. Ondertussen zijn er mij enkele belangrijke bijkomende feiten bekend geworden.

 

1) Op 15/2/2005 ontving de gemeente Westerlo een antwoord op haar schrijven van 14/12/2004 aan de Federale Overheidsdienst Mobilitieit en Vervoer waarbij voorgesteld wordt om in de hele gemeente zone-70 in te voeren. Het antwoord maakt nogmaals de essentie van deze problematiek duidelijk. Ik citeer:


”Mijn departement kan het feit niet negeren dat het Vlaams Gewest, als wegbeheerder bevoegd over haar wegen een algemene richtlijn heeft uitgevaardigd waardoor op die wegen 70 km per uur de norm wordt en een hogere snelheidsbeperking de uitzondering.

Dit heeft inderdaad als gevolg dat de gewone weggebruiker zich verbaasd afvraagt waarom op goed uitgeruste wegen een lagere beperking geldt dan op veel lokale wegen. Toch kan ik u slechts melden, dat mijn dienst, de wegcode in acht nemende, uw voorstel tot invoering van een algemene beperking van 70 km over uw ganse grondgebied, natuurlijk met uitzondering voor de reeds toegestane beperkingen van zowel 50 als 30 km per uur, moeilijk positief kan beantwoorden.

 

In plaats van deze beperking algemeen in te voeren, is het aangewezen enkel op de wegen waar het opportuun is, bv. waar veel bebouwing is en waar zich veel voetgangers en fietsers bewegen, een dergelijke snelheidsbeperking te overwegen”.

Duidelijker kan de tegenstelling tussen de federale en de gewestelijke visie niet gesteld worden. Wanneer beide overheden voet bij stuk houden, wat tot op heden het geval is, leidt dit tot een absurde situatie waarbij massa’s verkeersreglementen moeten opgemaakt worden en waarbij massa’s borden zullen geplaatst worden. Mag de burger en mogen de gemeentebesturen van de overheid niet verwachten dat zij een financieel en praktisch verantwoord kader schept zodat deze situatie opgelost wordt?

 

2) Op 11/2/2005 ontving ik volgende mail van Theo Kelchtermans, burgemeester van Peer en gewezen minister van openbare werken:

Luc, ik ben het eens met je nota. Peer heeft indertijd 'n referendum georganiseerd over de algemene snelheidsbeperking van 70 Km/uur op gemeentewegen. De bevolking wees dit massaal af.

 

Jouw voorstel lijkt 'n goed compromis en heeft het voordeel van

duidelijkheid, ook in het veld van borden, waar niemand nog "zijn weg" in

vindt.”

 

Ik wist niet dat er ooit een referendum doorging over deze materie. De uitslag bevestigt mijn stelling dat 70 km per uur als basisregel geen maatschappelijk draagvlak heeft. Ruim 70% was tegen de algemene beperking van 70 maar wel voor strenge controles. Het wettelijk geldig verklaard referendum, met een opkomst van meer dan 40%, ging door in 2001. Vraag blijft hoeveel belang de Vlaamse regering en Vlaamse volksvertegenwoordigers aan deze volksraadpleging en de mening van de meerderheid van de bevolking hechten.

 

3) Ondertussen zijn de verlaagde toleranties bij de snelheidscontroles van kracht. Zoals voorspeld liegen de reacties er niet om wanneer mensen een hoge rekening toegestuurd krijgen omdat ze op een rustig tijdstip op een verlaten, droog wegdek 77 km per uur of iets meer rijden, daar waar 70 de (te lage) limiet is. Het is belangrijk dat de gestelde limieten een voldoende maatschappelijk draagvlak hebben.

De tolerantiemarge zou bovendien wat ruimer mogen genomen worden wanneer de weersomstandigheden en de verkeersdrukte het toelaten. Onredelijk streng zijn leidt tot kwade reacties en afkeuring van de bevolking. Onderschat ook de zwaarte van de boetes niet voor mensen die met een klein of gemiddeld inkomen moeten rond zien te komen.

 


Deze 3 nieuwe gegevens sterken mij in de overtuiging dat 80 km per uur als basissnelheid het ideale compromis kan zijn voor heel België.


Indien 80 km per uur als basisregel niet haalbaar is en Vlaanderen houdt vast aan 70 km per uur als basisregel en 90 als uitzondering dan dient men een realistische toepassing van de reglementering toe te laten. Eventueel moeten we dan een zone-70 reglement stemmen voor het hele grondgebied van de gemeente, de politiezone, de provincie of Vlaanderen en hopen dat de federale overheid dit besluit niet vernietigt of niet behandelt binnen de reglementaire termijn van 60 dagen, waardoor het reglement dan vanzelf van kracht wordt.

Waar het verantwoord is moet 90 km per uur zoveel mogelijk toegelaten worden. Dit kan door het plaatsen van de verbodsborden “90” op deze stroken. Omdat deze borden vervallen aan een kruispunt moeten ze na elk kruispunt herhaald worden tot het einde van de 90 km-strook. Het voordeel bij deze werkwijze is dat het duidelijk wordt waar 90 nog wel toegelaten is. Nu rijden sommige mensen al overal 60 uit vrees een 70 km-bord niet gezien te hebben. Het omkeren van de regel heeft dus zeker voordelen.

 

 

Het wordt hoog tijd dat de federale en de Vlaamse overheid overleg plegen over deze materie en de gemeenten een realistische en duidelijke oplossing aanbieden.

 

 

Herselt, 19/2/2005

 

Luc Peetermans

Burgemeester

Dorp 78

2230 Herselt

014/ 54 55 11

0495/ 38 59 64

burgemeester@herselt.be