Untitled Documentvrijdag 04 augustus 2006 - Onnodig verlengde openingstijden omwille vh vreemdelingenstemrecht


Van: PEETERMANS Luc [luc.peetermans@herselt.be]
Verzonden: Friday, August 04, 2006 6:29 PM
Aan: kabinet.keulen@vlaanderen.be; binnenland-verkiezingen@vlaanderen.be; persdienst.keulen@vlaanderen.be
CC: 'Leterme Yves'
Onderwerp: Open brief aan minister Keulen


Open brief aan minister Keulen
 
 
Betreft: Onnodig verlengde openingstijden van de kiesbureaus omwille van het vreemdelingenstemrecht.
 
 
Geachte heer minister
 
 
Op 8 oktober dienen alle kiesbureaus waar nog manueel gestemd wordt 1 uur, en waar elektronisch gestemd wordt 2 uur langer open te blijven. De reden die u hiervoor opgaf was om met het stemrecht voor vreemdelingen de verkiezingen vlot te laten verlopen
 
Herselt heeft ongeveer 10.000 stemgerechtigde Belgen. Van de 175 vreemdelingen wensen er 4 beroep te doen op hun stemrecht. Voor deze 4 mensen dienen er 12 stembureaus 2 uur langer open te blijven. In totaal worden er 92 mensen verplicht om voor € 22,50 vaste vergoeding 2 uur extra lang te werken. I.p.v. 6 uur dienen ze 8 uur aan een stuk te werken voor in totaal € 22,50. De 13 gemeentepersoneelsleden zitten eveneens niet te wachten om ook hun zondagnamiddag op te offeren maar zij worden wel correct betaald. De belastingbetaler draait hiervoor op. De tientallen (50-tal) vrijwillige getuigen in de kiesbureaus zijn eveneens slachtoffer.
 
Samengevat dienen er dus verplicht 105 mensen met vergoeding en een 50-tal vrijwilligers 2 uur langer te werken omwille van het stemrecht van 4 vreemdelingen. Voor 308 Vlaamse gemeenten gaat het hier wellicht over een 35.000 mensen met vergoeding en een 15.000 vrijwilligers die 1 of 2 uur langer dienen te werken op zondag.
 
In Herselt wordt er op 8 oktober reeds voor de 5de keer elektronisch gestemd. Dit verloopt telkens zeer vlot, in die mate dat het zelfs niet nodig is dat de kiesbureaus een uur langer openblijven in vergelijking met gemeenten waar men manueel stemt (14u i.p.v. 13u.). Wij kozen destijds voor elektronisch stemmen om het de vele (Chinese) vrijwilligers wat comfortabeler te maken.
 
Daarom hoop ik alsnog, mijnheer de minister, dat u rekening wil houden met deze opmerkingen en de gemeenten toelaat om de opening van de stembureaus te beperken tot 13u. De voorwaarde moet natuurlijk zijn dat iedereen zijn stem op een comfortabele wijze kan uitbrengen.
 
Ik deed u dit voorstel reeds vroeger omdat ook indien alle 175 Herseltse vreemdelingen zouden gebruik maken van hun stemrecht dit voor Herselt geen voelbaar verschil zou geven in de stembureaus. Nu blijkt dat er maar 4 geïnteresseerd zijn is blijft er geen enkele reden meer over om onze kiesbureaus 2 uur langer open te houden i.p.v. 1 uur minder. Het zou getuigen van respect voor de vele mensen, en hun gezin, die al dan niet vrijwillig hun zondag dienen op te offeren op 8 oktober.
 
Mag ik uw antwoord spoedig tegemoet zien? Ik dank u alvast om mijn vraag in overweging te willen nemen.
 
 
Hoogachtend

Luc Peetermans - Burgemeester
Kerkstraat 1 - 2230 Herselt

0495/ 38 59 64
(014/53.98.31 +: burgemeester@herselt.be
http://www.herselt.be

 


Van: BRUYNDONCKX Frans
Verzonden: Monday, July 31, 2006 10:37 AM
Aan: PEETERMANS, Luc
Onderwerp: verkiezingen
 
 

burgemeester,

 

betreft aantal personen nodig op de dag der verkiezingen

 

2 stemburelen van 6 personen (minder dan 800 kiezers) = 12

10 stemburelen van 8 personen (meer dan 800 kiezers - er komt 1 bijzitter en 1 adjunct-secretaris bij) = 80

per kieswijk 2 gebouwverantwoordelijken = 10

chauffeur voor ronddragen drank, eten, ophalen stembussen, enz… = 1

permanentie gemeentehuis = 1

verantwoordelijke verkiezingen = 1

 

 

met vriendelijke groeten,

 

Frans Bruyndonckx

 

bestuurschef dienst burgerzaken

gemeentebestuur - Kerkstraat 1 - 2230 Herselt

014/539814 - 0478/596859

frans.bruyndonckx@herselt.be

www.herselt.be

 

Een e-mail verzonden vanuit de gemeentelijke administratieheeft een louter informatieve indicatie.