Untitled Documentvrijdag 03 oktober 2008 - Open brief aan minister Van Mechelen


Van: PEETERMANS Luc [luc.peetermans@herselt.be]
Verzonden: vrijdag 3 oktober 2008 17:57
Aan: kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be; dirk.vanmechelen@vlaanderen.be
CC: Vl.O.: Kabinet PEETERS; kris.peeters@vlaanderen.be
Onderwerp: Open brief aan minister Van Mechelen


Geachte minister

 

De vermelding 'vergund' of 'vergunning(en) afgeleverd' op de attesten voor de notarissen, bij verkopen of bij advertenties voor de verkoop van gebouwen zorgt herhaaldelijk voor misverstanden en ernstige problemen bij nieuwe eigenaars.

 

Wanneer er bij de bouw werd afgeweken van de verkregen bouwvergunning of later zaken werden aangepast of bijgebouwd of de bestemming werd gewijzigd zonder vergunning kan een eventuele koper verkeerdelijk in de veronderstelling zijn dat het gebouw dat hij koopt (volledig) vergund is. Het gegeven of er daadwerkelijk volgens de afgeleverde vergunning(en) werd gebouwd kan men nergens van afleiden. Ook wanneer er vermeld staat dat er geen bouwovertredingen werden vastgesteld betekent dit niet dat er geen overtredingen zijn.

 

Het is echter zeer begrijpelijk dat heel wat mensen in de veronderstelling zijn dat een gebouw zonder meer vergund is wanneer er wordt gesteld dat er een vergunning werd afgeleverd of wanneer er geen bouwovertredingen werden vastgesteld. Dit misverstand heeft al vaak voor zeer pijnlijke misverstanden en ernstige problemen gezorgd. Een koper doet er dus goed aan om grondig te (laten) controleren of het goed dat gekocht wordt overeenkomt met de afgeleverde vergunning(en).

 

Ik wil u echter verzoeken, mijnheer de minister, om een initiatief te nemen om kopers tegen dergelijke misverstanden te beschermen. Dit kan door op te leggen dat er bij de verkoop van een goed een attest dient toegevoegd te worden waaruit de comformiteit met de bestaande bouw- en milieuwetgeving of eventuele afwijkingen of overtredingen ondubbelzinnig blijken.Zo voorkomt men dat kopers onwetend overtredingen overkopen.

 

Ik hoop dat u mijn voorstel in overweging wil nemen.

 

Hoogachtend

Luc Peetermans- Burgemeester
Kerkstraat 1 - 2230 Herselt
GSM: 0495 / 38 59 64
(014/53.98.31
+: burgemeester@herselt.be
http://www.herselt.be