Untitled Documentzaterdag 30 december 2000 - TEVEEL OVERHEID


TEVEEL OVERHEID

Laat kleine gemeenten samensmelten, schaf provincieraden en Senaat af.

 

In principe betalen alle Vlamingen gemeente-, provincie-, gewest- en nationale belastingen. Het is logisch dat elke belastingbetaler verlangt en verwacht dat zijn belastinggeld goed, zinvol en correct besteed wordt.

 

Met de ingang van de Euro zal Europa als bestuursniveau meer en meer aan belang winnen. Wij moeten oog hebben voor de maatschappelijke evolutie en onze bestuursorganen en –niveaus aanpassen aan de noden van vandaag. Ik hoop dat onderstaande oproep en voorstellen een aanzet mogen geven tot een constructief maatschappelijk en politiek debat.

 

 

1) Fusie van gemeenten.

Vanaf 2001 zijn de vergoedingen voor burgemeesters, schepenen, O.C.M.W.-voorzitters en raadsleden zeer gevoelig gestegen. Voor een gemiddelde landelijke gemeente betekent dit al snel een meerkost van minstens 150.000 € per jaar.

 

De wettelijke taken van de gemeente- en O.C.M.W.-besturen nemen almaar toe en vergen steeds meer specialisatie (Vb: sociale dienst, bouw- en milieudienst,…) en dus meer en hoger opgeleid personeel. Ook hier is er een enorme meerkost.

 

Voor kleine gemeenten is de relatieve meerkost (kost per inwoner) veel hoger dan voor grotere gemeenten. Veel kleine gemeenten dreigen zelfs financieel gewurgd te worden. Het gevolg is dat men de dienstverlening en infrastructuur dient te beperken om zodoende de belastingdruk niet te hoog te laten oplopen.

 

Door fusie van kleine gemeenten bespaart men drastisch op de uitgaven voor mandatarissen en kaderpersoneel. Door de functie van O.C.M.W.-voorzitter en schepen van sociale zaken in mekaar op te laten gaan wordt het gemeentelijk beleid coherenter. Door het samengaan van alle diensten van de verschillende gemeenten bekomt men zeker een schaalvoordeel in de werking. Ook specialisatie is beter mogelijk wanneer een dienst een grotere personeelsbezetting heeft. Heel wat investeringen zullen een beter rendement halen, of omgekeerd, bepaalde investeringen worden pas nuttig of betaalbaar vanaf een bepaald gebruiksrendement.

 

Wanneer wij bij de politiehervormingen wijzen naar de schaalvoordelen en efficiëntere werking van een grotere regio en daarbij meerdere korpsoversten vervangen door 1 zonechef dan moeten wij durven consequent zijn en hetzelfde principe toepassen op de politieke leiding van kleine gemeenten. De bevolking vraagt een goede dienstverlening en gemeenschapsinfrastructuur, liefst met zo weinig mogelijk overheid.

 

Een belangrijke voorwaarde bij het samensmelten van gemeenten is wel een (eenvoudige) aanpassing van het kiessysteem. Met behulp van het elektronisch kiessysteem is het perfect mogelijk om elke kiezer werkelijk 1 stem te geven: indien men bvb. 4 voorkeurstemmen geeft dan betekent dit 0,25 stemmen per persoon. Met deze aanpassing dient strategische kartelvorming van kandidaten (macht van grotere deeldorpen of bevolkingsgroepen) voorkomen te worden. Het is namelijk belangrijk dat de gemeenteraad een afspiegeling is van de hele gemeente (zoveel mogelijk deeldorpen en bevolkinggroepen vertegenwoordigd).

 

2) Afschaffing van de provincies en hun besturen.

Ik wil mij bij deze niet uitspreken over of afbreuk doen aan de inzet en verdienste van de gouverneurs, bestendig afgevaardigden, provincieraadsleden en -personeel. Het provinciale bestuursniveau is echter volledig overbodig en zeer duur. Het werkt soms vertragend (doorsturen van omzendbrieven, vergunningenbeleid,…), verwarrend (beroepsprocedures) en de bevolking heeft er absoluut geen voeling mee.

 

Gemeenten die aan de rand of uithoek van de provincie gelegen zijn worden bovendien beperkt in hun handelen (vb: vorming van politiezone). De provinciale taken kunnen perfect overgenomen worden door het Vlaams Gewest. Dit zou tevens voor meer transparantie zorgen voor alle burgers. Intergemeentelijke samenwerking gebeurt onder de vorm van intercommunales, wat eveneens bewijst dat gemeenten zich niet verbonden voelen met de provincie.

 

3) Afschaffing van de Senaat.

De praktijk bewijst vandaag dat deze instelling overbodig geworden is in zijn huidige vorm. De meeste huidige en gewezen senatoren bevestigen dit zelf. Voor de politieke haalbaarheid van de beslissing tot afschaffing van overbodige overheidsinstellingen is het misschien noodzakelijk om de afschaffing 2 legislaturen verder te laten ingaan. Zo niet is de kans groot dat er teveel aan de eigen positie en verdiensten (of die van partijgenoten) gedacht wordt.

 

 

Met vriendelijke groeten,

  

Luc Peetermans

Burgemeester

Dorp 78

2230 Herselt

014/ 54 55 11

0495/ 38 59 64

 

(30/12/2001)